Mŕŕvea Sänúmvi

Omati meets Ralu’s quite weird family. In this sänúmvi you will learn talking about family members, about food, and several useful interjections that will make your Na’vi sound like a living language! We are also introduced to the trial number and several possessive structures.

Tìpängkxótsyìp

Ralu: Zá’u! Soáiä pxehapxîtuhu nga ultxá sìyi. Pxefó patséy ro hélku.
Omati: Slä óe…
Ralu: Ma mesá’sem! Óe tok fìtsénget!
Sempu: Ìléy! Wä kútu!
Omati: Au! Oéri pxun!
Sempu: Saa!
Omati: Tsahéy! Oéri mepún! Ftang rutxé, óe Raluä ‘éylan lu!
Ralu: Ma sémpu, po uniltìrántokx ke lu!
Sempu: ‘ä’! Ngaytxóa. Ma muntxáte, ‘ítetsyìpìl oengéyä ‘éylan molúnge!
Ralu: Tam tam. Kŕŕo tawtútel ‘oléko sémpulit.
Omati: Frawzó.
Tsmuk: Kaltxî ma tsmuk. Káme ngat. Fìpó ‘éylan ngéyä srak?
Ralu: Sran. Póru syaw Omati últe tsmuk Ateyoä lu. Po tsamsíyu nìténg.
Tsmuk: Fì’ú tstal ngéyä srak?
Omati: Sran, slä…
Tsmuk: Tstal oéyä to pum ngéyä lu tsawl. Ngáru tukrú lu srak?
Omati: Tse, oéru tukrú lu, slä…
Tsmuk: Oéru mesukrú lu. Ngáru tsko lu srak?
Omati: Tse, oéru meskó lu, slä…
Tsmuk: Oéru pxeskó lu.
Omati: Seykxél sì nitrám…
Sa’nu: Téwti! Nga ‘évetsyìpä moéyä ‘éylan lu srak? Nga tsawl nìtxán lu nang!
Omati: Ke pxan.
Sa’nu: Sráke nga ‘éfu ohákx? Yivóm ko! Súnu ngáru fkxákewll srak? Txúmpaywll fu txumtsâ’wll tut? Oél ‘ìmáku txúmit méwllä.
Omati: ‘ä’… tse… kezemplltxé, súnu oéru nìtxán. Slä… Oe zéne kivâ sre ton’óng. Fko poltxé san nga tìrán ìlä páwpa fìtxón.
Sa’nu: Keftxó! Sivóp nìzáwnong.
Ralu: Ma Omati, kŕŕpe nga tätxáw?
Omati: Pxásìk…


Ralu: Come! You will meet the members of the family. They must be home.
Omati: But I…
Ralu: Parents, I am here!
Dad: Charge! On the enemy!
Omati: Ow! My arm!
Dad: Take this!
Omati: Crap! My arms! Please stop, I am Ralu’s friend!
Ralu: Dad, he is not an Avatar!
Dad: Oops! Really sorry. Hey wife, our daughter brought a friend!
Ralu: There there. An alien attacked father once.
Omati: No problem.
Bro: Hi sister. “See you”. Is this your friend?
Ralu: Yes. He is called Omati and he is Ateyo’s brother. He is also a warrior.
Bro: Is this your knife?
Omati: Yes, but…
Bro: My knife is bigger than yours. Do you have a spear?
Omati: Well, I have a spear, but…
Bro: I have two spears. Do you have a bow?
Omati: Well, I have two bows, but…
Bro: I have three bows.
Omati: Congratulations…
Mom: My! Are you our daughter’s friend? How tall you are!
Omati: Not worthy…
Mom: Are you hungry? Let’s eat! Do you like itch plant? How about scorpion thistle or baja tickler? I just removed the poison of the 2 plants.
Omati: Oops… well… of course, I like very much. But… I have to go before nightfall. I was told I must walk along the border tonight.
Mom: How sad! Travel safely.
Ralu: Omati, when do you return?
Omati: Screw it…

Aylî’u

(aylî’u means “words”, so we will use this word for “Vocabulary”)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s